Lög

Lög Skotfélagsins Skyttur

1.gr

Nafn félagsins er Skotíþróttafélagið Skyttur. Starfsvettvangur Skotfélagsins er Rangárvallasýsla og varnarþing þess sömuleiðis.

2.gr

Tilgangur félagsins er þessi:

 1. Að stunda iðkunn skotíþrótta og bogfimi.
 2. Að vinna að eflingu skotíþróttarinnar.
 3. Að koma upp sem bestri aðstöðu til skotiðkunar fyrir félagsmenn
 4. Að kenna meðferð skotvopna og vinna gegn ógætilegri notkun þeirra.
 5. Að gæta hagsmuna félagsmanna og standa vörð um þau grundvallarréttindi skotíþróttamanna að þeim sé heimilt að eiga og nota þau skotvopn sem ætluð eru til hverskonar íþróttaiðkunar í heiminum
 6. Að stuðla að bættri veiðimenningu.

3.gr

Félagsmenn geta þeir orðið sem eru íslenskir ríkisborgarar. Erlendir ríkisborgarar geta orðið félagar í Skotfélaginu Skyttur, séu þeir búsettir hér á landi. Um inntöku þeirra gilda sömu reglur og um íslenska ríkisborgara.

4.gr

Félagsmenn skulu greiða árgjald til félagsins og skal upphæð þess ákveðin á aðalfundi. Gjaldagi árgjalda er 15. apríl og greiðist þá árgjald fyrir það ár. Auk árgjalds skal hver nýr félagsmaður greiða inntökugjald sem ákveðið skal á aðalfundi og skal inntökugjaldið greitt um leið og inntökubeiðni er lögð fram. Nýr félagsmaður skal ekki greiða inntökugjald og ekki árgjald fyrr en á sínu 18. ári. Nýr félagsmaður þarf ekki að greiða inntökugjald sé maki hans fyrir í félaginu. Greiði félagsmaður ekki árgjald innan tveggja mánaða frá útgáfu innheimtuseðla og eigi jafnframt ógreitt árgjald sitt frá fyrra ári, skal taka hann af félagaskrá, nema meirihluti stjórnar ákveði annað með hliðsjón af sérstökum aðstæðum. Hafi félagsmaður ekki greitt áfallið árgjald sitt fyrir aðalfund missir hann atkvæðisrétt og kjörgengi á þeim fundi ásamt öðrum félagsréttindum. Hafi félagsmaður verið langdvölum utan félagssvæðis, er stjórninni heimilt að fella niður árgjald hans.Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og miðast við áramót.

5.gr

Enginn félagsmaður á tilkall til hluta af eigum félagsins þótt hann hverfi úr félaginu eða félaginu verði slitið. Enginn félagsmaður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins með öðru en gjöldum sínum.

6.gr

Félagsmönnum ber skylda til að hlýta öryggis, umgengis-og siðareglum sem stjórnin setur á æfingasvæði félagsins. Stjórn félagsins er heimilt að víkja mönnum úr félaginu eftir ítrekuð og eða stórfelld brot á settum reglum, enda hafi aganefnd fjallað um brotin og gefið stjórninni umsögn sína um þau.

7.gr

Stjórn félagsins skipa fimm menn sem kjósa skal sameiginlega á aðalfundi til eins árs í senn. Falli atkvæði jafnt skal hlutkesti ráða. Kjósa skal formann, varaformann, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda, auk þess skal kjósa tvo menn í varastjórn.. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Heimilt er stjórn að skipa nefndir til að annast afmörkuð verkefni. Í allar fastar nefndir skal kjósa á aðalfundi. Stjórn félagsins skal setja reglur um æfingatíma, ásamt sérstökum reglum um öryggi og umgengni á æfingasvæðum félagsins og er félagsmönnum skylt að hlíta þeim.

8.gr

Aðalfundur er æðsta vald í málefnum félagsins og skal haldinn eigi síðar en í mars ár hvert. Boða skal til aðalfundar á tryggilegan hátt með tilkynningu til allra félagsmanna með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara. Dagskrá skal fylgja aðalfundarboði auk tillagna til lagabreytinga ef einhverjar eru. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn í síðasta lagi einni viku fyrir boðaðan aðalfund.. Formaður félagsins skal setja aðalfundi og stjórna þeim eða tilnefna fundarstjóra. Atkvæðisrétt á fundum félagsins hafa allir félagsmenn sem eru skuldlausir við félagið. Til almennra félagsfunda skal boða þegar stjórn þykir ástæða til eða átta félagsmenn senda skriflega beiðni þar um og tilgreina fundarefni og skal þá boða til fundar eins fljótt og auðið er.

9.gr

Á aðalfundi skal stjórn félagsins gefa skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári og leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins. Auk þess eru störf aðalfundar þessi:

 1. Fundarsetning
 2. Fundarstjóri kosinn
 3. Fundarritari kosinn
 4. Fundargerð síðasta aðalfundar lesin
 5. Skýrsla stjórnar
 6. Nefndir gera grein fyrir störfum sínum
 7. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram
 8. Umræður um skýrslur. Afgreiðsla reikninga
 9. Árgjald ákveðið
 10. Lagabreytingar
 11. Stjórnarkosning samkvæmt 7. gr
 12. Kosning formanna fastanefnda
 13. Kosning tveggja endurskoðenda og eins til vara
 14. Önnur mál
 15. Fundargerð lesin
 16. Fundarslit

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum, nema um lagabreytingar sé að ræða, en þá þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. Aðalfundur getur með 2/3 atkvæða viðstaddra leyft að taka fyrir mál, sem komið er fram, eftir að dagskrá fundarins var auglýst.

10.gr

Formaður skal boða stjórnarfundi og eru þeir lögmætir ,er til þeirra er boðað með minnst tveggja daga fyrirvara og minnst þrír stjórnarmenn að varamönnum meðtöldum eru mættir enda hafa allir stjórnarmenn verið boðaðir til fundarins. Stjórnarfundi má halda rafrænt yfir fjarfundabúnað séu allir stjórnarmenn samþykkir því.  Meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Stjórnin skal halda stjórnarfundi reglulega eða þegar ástæða þykir.

11.gr

Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta atkvæða. Verði félaginu slitið skal sjóðum þess og eignum ráðstafað af stjórn félagsins.

12.gr

Lög þessi öðlast þegar gildi.

12.02.2009

Breytt á aðalfundi:24.03.2011, 23.02.2012, 14.03.2019